ALGEMENE VOORWAARDEN

Boekings- en reisvoorwaarden

DE TUINREISCLUB WILT U LATEN GENIETEN VAN EEN FIJNE EN ZORGELOZE DAG.
 

Algemeen
Een reis brengt altijd bepaalde verwachtingen met zich mee. De Tuinreisclub probeert zo goed mogelijk aan uw verwachtingen en wensen te voldoen en wilt u laten genieten van een fijne en zorgeloze dag weg/vakantie. Helaas heeft de Tuinreisclub op sommige zaken weinig tot geen invloed. Daarom brengen wij u ook graag op de hoogte van enkele belangrijke informatie. Hiermee kunt u voorkomen dat u voor een teleurstelling of vervelende situatie komt te staan.

 

Reisovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand door telefonische, schriftelijke, dan wel per brief, e-mail of via het online boekingsformulier, aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de Tuinreisclub Het aanbod van de Tuinreisclub is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Hiervan is b.v. sprake als accommodatie in de hotels niet meer beschikbaar is. Herroeping dient onverwijld na aanvaarding te geschieden. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.

 

Deelnemen
Deelnemers aan een Tuinreisclub tuinreis dienen te beschikken over een normale conditie en een goede gezondheid. Indien u twijfelt of een reis geschikt voor u is, verzoeken wij u, contact met ons op te nemen voor meer informatie. We vragen bij boeking altijd naar de naam zoals deze in het paspoort staat.

 

Reissom
De gepubliceerde reissom per persoon is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de Tuinreisclub bekend waren ten tijde van publicatie. Onverminderd het bepaalde heeft de Tuinreisclub het recht om tot 21 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met begrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De Tuinreisclub zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend en de betreffende extra kosten netto aan de reiziger doorberekenen.

 

In de plaats stelling
Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) op verzoek van de reiziger worden vervangen door een ander persoon c.q. door andere personen. Het verzoek van in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 1 dag (dagtochten) / 7 dagen (meerdaagse reis) voor vertrek te worden ingediend.

 

Annuleren / wijzigen
Indien een reisovereenkomst onverhoopt wordt geannuleerd, rekent de Tuinreisclub op meerdaagse reizen* de volgende kosten door:

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 weken voor de vertrekdatum.

1. bij annulering vanaf 7 weken tot een maand voor vertrek: 50% van de reissom

2. bij annulering vanaf 1 maand voor vertrek: de volledige reissom


Op dagtochten worden de volgende kosten gehanteerd:
1. bij annulering tot 14 dagen voor de dag van vertrek: kosteloos annuleren mogelijk.

2. bij annulering in de voorlaatste week voor vertrek: 50% van de reissom.

3. bij annulering in de laatste week voor vertrek: de volledige reissom.

* Incidentele gevallen kunnen de reisvoorwaarden afwijken van de hierboven beschreven annuleringsvoorwaarden. In dat geval staan de geldende reisvoorwaarden vermeld bij de betreffende reis.
** Voor beide type reizen is het toegestaan om zelf voor vervanging te zorgen (evt. kamertoeslagen voor eigen rekening)


Opzegging organisator
De Tuinreisclub heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het betreffende hotel wordt gesloten of niet meer voldoet aan de gemaakte afspraken, zulks ter beoordeling van de Tuinreisclub. De reeds betaalde reissom zal dan onverwijld aan de reiziger worden terugbetaald, echter heeft men geen recht op enige schadevergoeding.


Verzekeringen
Reizigers dienen goed verzekerd op reis te gaan. Een reis-, bagage-, ziektekosten- en ongevallenverzekering alsmede een annuleringsverzekering behoren niet tot de verantwoordelijkheden van de Tuinreisclub.


Speciale wensen
Speciale wensen en/of behoefte, die bij een boeking worden opgegeven worden doorgegeven aan de desbetreffende accommodatieverschaffer en/of vervoersmaatschappij. Dit kan b.v. zijn een dieet of speciale wensen wat betreft accommodatie. Deze preferenties kunnen niet door de Tuinreisclub worden gegarandeerd.


Gegarandeerd vertrek
Voor alle reizen geldt een minimumdeelname. Beneden dit aantal kan een reis niet worden uitgevoerd. Indien een reis onverhoopt door onvoldoende deelname niet kan doorgaan dan ontvangt u hierover tijdig bericht. 


Aansprakelijkheid
De Tuinreisclub is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adresgegevens, emailgegevens, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste geldige reisdocumenten (paspoort).


Verlies en/of diefstal
Helaas komt het wel eens voor dat u te maken krijgt met verlies en diefstal op uw reisbestemming. Uiteraard zullen wij alle noodzakelijke assistentie verlenen om het een en ander zo soepel mogelijk op te lossen. Echter, de extra kosten die hiervoor moeten worden gemaakt zijn geheel voor eigen rekening. Bewaar waardevolle spullen nooit in de bus onderweg en maak zoveel mogelijk gebruik van kluisjes in het hotel, indien aanwezig. Bij verlies of diefstal dient altijd ter plaatse een politierapport te worden opgemaakt ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij.

Alleen reizen
Indien u alleen reist en op een eenpersoonskamer wenst te verblijven, dient u dit bij uw boeking aan te geven. Het aantal eenpersoonskamers is vaak beperkt. De genoemde toeslagen worden door de hotels vastgesteld. Individuele reizigers zullen nooit bij elkaar op de kamer geplaatst worden. Indien u een kamer wenst te delen, zult u zelf een kamergenoot moeten aandragen.

Roken
Het is wettelijk verboden om te roken in de touringcar. 

Niet helemaal vertreden?
Indien u niet tevreden bent, dient u dit altijd ter plaatse aan te geven aan de reisleiding. Klachten die na een reis worden gemeld, kunnen wij alleen ter kennisname aannemen.


Disclaimer
Kennelijke fouten en vergissen, druk- en zetfouten binden de Tuinreisclub niet. Hoewel bij de samenstelling dan de inhoud van onze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Eveneens behouden wij ons het recht voor de accommodatie of het programma voordat of tijdens de reis te veranderen of aan te passen, indien daartoe onvoorziene noodzaak bestaat.